Numer Zarządzenia / Data Zarządzenia Czego dotyczy
84/2013 / 02.04.2013 W sprawie określenia zasad i terminów odprowadzania dochodów oraz przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe.
286/2013 / 17.10.2013 Obowiązujące z zarządzeniem nr 98/2014 z 14.04.2014 w sprawie wyznaczania nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu do zastępstw dyrektora przypadku jego nieobecności.
374/2013 / 31.12.2013 W sprawie organizowania i przeprowadzania działalności kontrolnej w UM Tarnobrzeg oraz w jednostkach organizacyjnych.
335/2014 / 02.04.2014 W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności na które może być przyznane dofinansowanie.
10/2015 / 08.01.2015 W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r.
22/2015 / 30.01.2015 W sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta.
23/2015 / 30.01.2015 W sprawie wykonania uchwały budżetowej miasta Tarnobrzega na 2015 r.
25/2015 / 30.01.2015 W sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2015 r.
29/2015 / 05.02.2015 W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
44/2015 / 17.02.2015 W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg.
47/2015 / 20.03.2015 W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
62/2015 / 02.03.2015 W sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
63/2015 / 02.03.2015 W sprawie ustalenia wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce i wysokości Nagrody „Perła Tarnobrzega”.
65/2015 / 05.03.2015 W sprawie powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu.
69/2015 / 09.03.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 86 w Tarnobrzegu.
70/2015 / 09.03.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy ul. Dekutowskiego 17 w Tarnobrzegu.
71/2015 / 09.03.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Kopernika 5 w Tarnobrzegu.
100/2015 / 31.03.2015 W sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
101/2015 / 31.03.2015 W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
153/2015 / 30.04.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 153/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 153/2015

172/2015 / 20.05.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 172/2015

175/2015 / 25.05.2015

Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 175/2015

177/2015 / 25.05.2015 W sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
187/2015 / 29.05.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 187/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 187/2015

217/2015 / 22.06.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 217/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 217/2015

275/2015 / 31.07.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 275/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 275/2015

323/2015 / 17.09.2015 W sprawie podręczników.
332/2015 / 18.09.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 332/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 332/2015

333/2015 / 21.09.2015

W sprawie wyznaczenia nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności.

355/2015 / 30.09.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 355/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 355/2015

363/2015 / 13.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 363/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 363/2015

364/2015 / 15.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

368/2015 / 15.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 368/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 368/2015

369/2015 / 19.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 369/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 369/2015

370/2015 / 19.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 370/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 370/2015

376/2015 / 29.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 376/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 376/2015

385/2015 / 29.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

11/2016 / 07.01.2016

W sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2016 r.

376/2015 / 29.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 376/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 376/2015

385/2015 / 29.10.2015

W sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

11/2016 / 07.01.2016

W sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2016 r.

71/2016 / 25.02.2016

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie na 2016 r.