KLAUZULA INFORMACYJNANa podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1) Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu (zwane dalej SCUW) z siedzibą ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować: listownie na adres Administratora danych, lub telefonicznie: 15 847-94-01, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W SCUW wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.


3) Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


1) wypełnienia obowiązków prawnych, w tym statutowych, ciążących na Administratorze danych osobowych, w szczególności wykonywanie działalności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie na rzecz obsługiwanych jednostek zadań w zakresie: rachunkowości i sprawozdawczości, ewidencji, a także ich obsługi informatycznej, wsparcia technicznego oraz w zakresie zamówień publicznych;
2) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych
w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;

 

W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:


1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez SCUW na podstawie zawartych z SCUW umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5) Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną SCUW.

6) Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:


1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.

7) Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez SCUW, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych SCUW jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych SCUW ma charakter dobrowolny. W przypadku obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10) Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Danych Osobowych
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
reprezentowane przez Dyrektora Małgorzatę Mazurek