OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość Administratora Danych Osobowych i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
–zwane dalej „SCUW”, z siedzibą ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Ze SCUW kontaktować się należy w następujący sposób: listownie na adres SCUW, telefonicznie pod numerem: 15 847-94-00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. W SCUW wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:
Urząd Miasta Tarnobrzega, z siedzibą ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
w celu/celach:

1)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SCUW oraz realizacji przez SCUW zadań w interesie publicznym lub związanych z ważnym interesem publicznym SCUW (w tym wypełnienia zadań wynikających ze Statutu SCUW), którymi są
w szczególności: wykonywanie przez SCUW zadań własnych oraz działalności
w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej prowadzonej przez SCUW na rzecz obsługiwanych jednostek w zakresie: rachunkowości, sprawozdawczości, ewidencji, obsługi informatycznej, wsparcia technicznego, a także w zakresie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją ww. zadań i działalności SCUW, oraz w zakresie zamówień publicznych prowadzonych przez SCUW. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO w związku z realizacją ww. zadań oraz działalności przez SCUW określonych przez przepisy prawa - w szczególności przepisami ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks pracy, Prawo oświatowe,
o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i innych – właściwych dla realizacji Pani/Pana sprawy, oraz postanowieniami Statutu SCUW. Z wykazem obsługiwanych jednostek może Pani/Pan zapoznać się na stronie internetowej SCUW pod adresem: http://www.moze.tarnobrzeg.pl;

2)      podjęcia działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umów z Panią/Panem oraz z kontrahentami SCUW. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

3)      ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej a także, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz
art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z właściwymi w ww. zakresie przepisami prawa.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych danych osobowych mogą być:

1)      podmioty uprawione do otrzymania tych danych osobowych: na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez SCUW na podstawie zawartych z SCUW umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, w celu archiwizacji dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy prawa właściwego dla danej kategorii sprawy) przez wskazany okres przechowywania dla ww. kategorii dokumentacji, który określa  instrukcja kancelaryjna w SCUW, po upływie którego Pani/Pana dane osobowe zawarte w ww. dokumentacji zostaną usunięte podczas brakowania dokumentacji w sposób określony ww. ustawie oraz instrukcji.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:

1)      prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)      prawo do żądania sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

3)      prawo do żądania usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

5)      prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadkach,
o których mowa w art. 20 RODO;

6)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO, w ramach którego żądanie należy kierować na wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej dane kontaktowe SCUW.

Nie wszystkie żądania realizacji przysługujących Pani/Panu ww. praw w zakresie ochrony danych osobowych będą mogły zostać spełnione. Zakres przysługujących Pani/Panu praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania przez SCUW Pani/Pana danych osobowych, jak i często – sposobów ich gromadzenia przez SCUW. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w SCUW przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa, w części przypadków nie będzie możliwa przez Panią/Pana realizacja prawa do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz prawa do usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku powzięcia przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu przez SCUW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych SCUW jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy
– jest niezbędne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa oraz będzie/lub jest zawarta między stronami umowa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych SCUW ma charakter dobrowolny. W przypadku obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie może skutkować będzie brakiem realizacji zadania ciążącego na SCUW lub działań zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy ze SCUW.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez SCUW w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 Administrator Danych Osobowych
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
reprezentowane przez Dyrektora Małgorzatę Mazurek